Адвокати АО ALGIZ Вадим Семенов та Олександр Козлов прийняли участь в обговоренні законопроектів щодо адвокатури та адвокатської діяльності, яке пройшло під час круглого столу в Національному університеті «Одеська юридична академія». В обгроворенні прийняли участь одеські практикуючі адвокати та вчені.

Учасниками круглого столу розглядались три законопроекта №9055, 9055-1 та 9055-2.

Адвокатами ALGIZ були висловлені пропозиції щодо даних законопроектів, які полягали в наступному:

  1. Законопроектом 9055-1 (9055-2) ст.20 ч.1 п.4 адвокату надається право на безперешкодний доступ до приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів, прокуратури, правоохоронних органів, установ виконання покарань та інших службових приміщень у зв’язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності на підставі посвідчення адвоката, без прив’язки до перебування клієнта в даних приміщенням на відміну від законопроекту 9055.

Вважаємо, що даному випадку прийнятною є редакція законопроекту 9055-1 (9055-2).

  1. Законопроект 9055 ст.20 ч.1 п.9 закріплює право адвоката застосовувати не заборонені законом технічні засоби без будь-якого дозволу посадових осіб або суду, в тому числі з метою фіксації процесуальних та інших дій, в яких адвокат бере участь, перебігу судового засідання тощо.

В даному випадку прийнятною є редакція законопроекту 9055.

  1. Законопроект 9055 в ст.21 ч.1 п.2-4 встановлюють додаткові обов’язки для адвокатів: «сприяти врегулюванню спорів передусім мирним шляхом, сприяти здійсненню незалежного і безстороннього правосуддя, не вчиняти будь-яких дій, які становлять небезпеку для клієнта».

Крім того в законопроектах 9055 та 9055-1 (9055-2) зазначається, що адвокат повинен «добросовісно користуватися професійними правами». При цьому не зрозуміло, що під цим мається на увазі, тобто порушується складова принципу верховенства права – принцип правової визначеності.

Законопроект 9055 зобов’язує адвоката зберігати та захищати відомості, що становлять адвокатську таємницю. Законопроект 9055-1 (9055-2) та чинний закон зобов’язують адвокатів не розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю.   

Вважаємо за доцільне залишити статтю 21 «Професійні обов’язки адвоката» в редакції чинного закону

  1. Законопроект 9055-1 (9055-2) передбачає обов’язок службової особи, яка буде проводити слідчу дію – обшук або огляд житла або приміщень адвоката, тимчасового доступу до речей та документів адвоката, повідомити відповідну раду адвокатів не пізніше ніж за 24 години до початку процесуальної дії.

В той же час Законопроект 9055 передбачає доповнення чинного КПК України статтею 237-1 «Особливості проведення обшуку та огляду житла чи іншого володіння адвоката», де передбачений обов’язок службової особи, яка буде проводити слідчу дію – обшук або огляд житла або приміщень адвоката, повідомити відповідну раду адвокатів не пізніше ніж за три години до початку слідчої дії.

Вважаємо прийнятною редакцію статті 23 законопроектів 9055-1 та 9055-2 та правильним доповнення КПК України статтею 237-1, як це передбачено законопроектом 9055, за умови збільшення часу повідомлення ради адвокатів про проведення обшуку, огляду адвоката до 24 годин до початку слідчої дії.

  1. Питання адвокатського запиту законопроекти 9055 та 9055-1 (9055-2) регулюють по різному.

Вважаємо правильним визначити наступне:

  • в адвокатському запиті зазначається номер та дата адвокатського ордеру. Ордер або його копія до адвокатського запиту не додається;
  • частину 7 статті 25 законопроекту 9055 необхідно викласти в наступній редакції: «Особа, яка отримала адвокатський запит, може відмовити у наданні запитуваної інформації або копій документів, якщо 1) така інформація віднесена відповідно до закону до категорії таємної за відсутності у адвоката відповідного дозволу до державної таємниці; 2) розкриття такої інформації порушуватиме права третіх осіб на захист персональних даних або на охорону інтелектуальної власності, за виключенням даних щодо займаної посади, місця реєстрації проживання, ідентифікаційного коду та дати народження фізичної особи; 3) інформація стосується особистого життя фізичної особи».
  1. Положення частини 11 ст.25 законопроекту 9055 «зловживання прав на адвокатський запит» та положення законопроекту 9055, яким доповнюється чинний КПК України статтею 22-1 «Неприпустимість зловживання процесуальними правами» є неприйнятними, так як значно звужують дійсні права адвокатів та можуть призвести до необґрунтованого покарання адвокатів при здійсненні ними адвокатської діяльності, у зв’язку із чим їх необхідно видалити.
  2. Також вважаємо необхідним внесення відповідних змін у статтю 212-3 КУпАП щодо збільшення суми штрафу за ненадання, надання не в повному обсязі інформації на адвокатський запит.